KREATIVITA 
ako komunikačný prostriedok
našej jedinečnosti

 

 

Kreativita v procese vyjadrenia sa funguje ako komunikačný prostriedok podvedomých stavov.
Všetko čo sa v našom živote udeje a ako to duševne spracujeme sa ukladá v našom mozgu a v podvedomí. „Z neurologického pohľadu sa dá povedať, že sme závislí od toho, kde sme doposiaľ boli. Náš mozog sa neustále utvára a opakovane prepája sám seba. A rovnako, ako sú jedinečné naše skúsenosti, je jedinečná aj zložitá a spletitá sieť neurónov nášho mozgu.“ (1)

Ľudský mozog sa nerodí hotový, má úžasnú schopnosť pretvárať sa vplyvom každodených skúseností. 
Táto pružnosť mozgu je spôsobené prepojením mozgových buniek.
Naša duševná činnosť prebieba v spleti elektrochemických impulzo v mozgu. Pri ich zásadnej zmene sa od základu zmení aj osobnosť (napr. v dôsledku zranení či užívaniu drog).

„Po narodení sú neuróny v detskom mozgu neprepojené a spojenia sa začnú prudko utvárať počas prvých dvoch rokov života vďaka zmyslovým informáciám. V mozgu novorodenca vznikajú každú sekundu dva bilióny synapsií. V dvoch rokoch veku už je ich viac ako sto biliónov, čo je dvakrát viac ako u dospelého.“ (1)

Pri dozrievaní človeka sa polovica synapsií postupne odpojí. Synapsií je síce menej, ale sú silnejšie.

KREATIVITA 
CESTA DO PODVEDOMIA: 
Pravá hemisféra mozgu

 

 

Už v roku 1968 výskumy funkcií hemisfér ľudského mozgu, psychobiológa Regera W. Sperryho, za ktoré dostal mimochodom Nobelovu cenu, dokázali, že ľudský mozog používa dva celkom odlišné spôsoby premýšlania a to jeden analytický, verbálny a následný a druhý vizuálny, vnímavý a paralelný. Túto problematiku výstižne sformulovaj aj prominentný vedec a neurochirurg Richard Berglanda „Máte dva mozgy: ľavý a pravý. Dnes už vedci vedia, že ľavý mozog je verbálny a racionálny – premýšla sériovo a myšlienky triedi na čísla, písmená a slová. Pravý mozog je nonverbálny a intuitívny – premýšla vo vzoroch, obrazoch, celých veciach a nerozumie prevodom na čísla, písmená alebo slová.“ (2)

ĽAVÁ hemisféra mozgu je verbálna a racionálna – premýšla sériovo a myšlienky vníma ako čísla, písmená a slová | PRAVÁ hemisféra mozgu je nonverbálna a intuitívna – premýšla vo vzoroch, obrazoch, celých veciach a nerozumie prevodom na čísla, písmená alebo slová.

Arteterapia skrz autentické tvorenie – vyjdrenie sa, umožňuje prístup k subdominantnej intuitívnej a vizuálnej pravej hemisféry. Arteterapetutické úlohy zadávajú mozgu príkazy, pri ktorých musí mozog vypnúť svoju ľavú verbálnu a racionálnu hemifséru a umožnia využitie pravej hemisféry v rovine intuitívnej výpovedi.

Cieľom arteterapeutických – kreatívnych cvičení je čo najprirodzenejší vstup do podvedomých stavov, ktoré ukrývajú dôvody konaní, emociomálnych prežívaní a podstatu jedinečnosti.

KREATIVITA 
tvorivá funkcia ega

 

Pojem kreativita je odvodený od latinského slova creatio, čo v preklade znamená tvorenie, presnejšie tvorenie – vytváranie niečoho nového.

Kreativita je prirodzená každému z nás
Dobrým príkladom sú deti, ktoré sú tvorivé, hravé a zvedavé. Otázkou je, v akej miere dokážeme našu kreativitu využívať a či sme ju otvorený vôbec použiť.

Kreativita je funkciou ega, 
dáva životu a práci zmysel, je zdrojom hlbokého uspokojenia, a je tak aj zdrojom pozitívneho sebahodnotenia. (S. Arieti)

Kreativita je schopnosť poznávať predmety v nových vzťahoch a originálnym spôsobom
(originalita, nová kombinácia), zmysluplne ich používať neobvyklým spôsobom (flexibilita), vidieť nové problémy tam, kde zdanlivo nie sú (senzitivita), odchyľovať sa od navyknutých schém myslenia a nepojímať nič ako pevné (premennosť) a vyvíjať z noriem vyplývajúce idey aj proti odporu prostredia (nonkonformizmus), ak sa to oplatí, nachádzať niečo nového, čo predstavuje obohatenie kultúry a spoločnosti. (E.Ullrich)

Nové (divergentné-odlišné) myslenie
Hlavná odlišnosť kreativity ako schopnosti spočíva v odlišnosti myslenia. To znamená, že jedinec rieši divergentné úlohy, ktoré nemajú jedinú správnu odpoveď na rozdiel od konvergentných úloh (napr. v matematike, fyzike), kde je možné uplatniť len jedno východisko, jeden výsledok.

Funkcia divergentného myslenia a transformačných schopností je rozhodujúca v štádiu generovania nápadov. Divergentné schopnosti v ňom poskytujú dostatok alternatívnych nápadov, transformácie sú základom flexibility pri reštrukturovaní informácií. (Guilford)

Obrazotvornosť – fantázia je duchovná mohutnosť, 
ktorá vytvára zmyslové obrazy telies. Tieto zmyslové obrazy nazývame predstavami. Predstavy znázorňujú veci poznané vonkajšími zmyslami. Obrazotvornosť ja odlišuje od vonkajších zmyslov tým, že z esplán môže vyvolať aj obrazy neprítomných vecí, čoho zmysly nie sú schopné. (Břetislav Kafka)

Naučte sa naplno využívať
svoju kreativitu

 

Kurzy pozostávajú zo série vizuálno-tvorivých cvičení, s cieleným smerovaním tematiky. Po rozbehových cvičeniach na uvoľnenie mysle a pootvorenia brány podvedomých výpovedí nasledujú tvorivé cvičenia podľa zvolenej témy.

Po každom bloku tematických cvičení nastáva koordinovaná diskusia, ktorá je cieleným premostením do ďalšej tvorivej časti. Záverečnú časť kurzu tvorí odborné vyhodnotenie a odporúčania kreatívnych riešení a autentických výpovedí.

Odhaľte tajomstvo
svojich podvedomých inštancií

 

VYBERTE SI SVOJ KURZ
alebo sa inšpirujte kreatívnymi cvičeniami.

Mgr.art. Eva Kubáňová, ArtD.

Literatúra:
1. David Eagleman, Mozog: Váš príbeh, ISBN 978-80-566-0214-0, Bratislava: BizBook, 2017, str. 8, 10
2. Richard Bergland, The Fabric of Mind, New York: Viking Penguin, Inc, 1985, str. 1