Krása kreativity spočíva v originalite – odhaľovaní stále nových odpovedí na hľadané otázky. Kreatívne myslenie dokáže predvídať a umožní nám vidieť veci, ktoré sme predtým netušili. Kreativita prináša slobodu duši, ktorá nie je zväzovaná myšlienkovými schémami.
Kreatívne myslenie nerieši konvergentné úlohy, ktoré majú jedinú správnu odpoveď. Kreativíte myslenie divergentným prístupom prináša stále nové, alternatívne odpovede. S kreatívnou mysľou, je život hravejší.

KREATIVITA je prejav našej jedinečnosti

NOVINKA! – Ukážka Online kurzu rozvoja kreativity v rovnocenných (partnerských) vzťahoch tvorivej komunikácie.

ONLINE KURZ

ROZVOJA KREATIVITY V ROVNOCENNÝCH VZŤAHOCH

vzťahy a komunikácia

kurz rozvoja kreativity
Kurz rozvoja kreativity vo vzťahoch je zameraný predovšetkým na zvládnutie tvorivej komunikácie v rovnocenných vzťahoch. Akceptácia a rešpektovanie partnera je základom úspešných riešení, postavených na vyrovnaných komunikačných vzťahoch.

rodinné vzťahy

kurz rozvoja kreativity
Kurz rozvoja kreativity v riešení rodinných vzťahov je zameraný predovšetkým na zvládnutie tvorivej komunikácie v rodinných vzťahoch, kde je vzájomná komunikácia nevyhnutná pre udržanie symbiózy a rešpektovanie individuality.

tímové myslenie

kurz rozvoja kreativity
Kurz rozvoja kreativity v procese tímového myslenia je zameraný predovšetkým na zvládnutie tvorivej komunikácie v tíme. Efektívna komunikácia prináša kvalitné výsledky v pracovnom procese, ako aj na zvládnutie špecifických komunikačných situácií.

meditácia vs. stres

kurz rozvoja kreativity
Kurz rozvoja kreativity v procese odbúravania stresu formou vizuálnej meditácie je zameraný predovšetkým na zvládnutie špecifických životných situácií a stavov, ktorých dianie prináša negatívne pôsobenie na duševné zdravie človeka. Spoznajte techniky tvorby mandál, autogénne vizuálne tréningy či antropozofické – duchovné techniky farebnej meditácie.

sebapoznanie

kurz rozvoja kreativity
Kurz rozvoja kreativity sebapoznania, sebaporozumenia a autenticity je zameraný predovšetkým na podvedomé a osobné inklinácie a reakcie. Kurzy pozostávajú zo série vizuálno-tvorivých cvičení, s cieleným smerovaním tematiky. Po rozbehových cvičeniach na uvoľnenie mysle a pootvorenia brány podvedomých výpovedí nasledujú tvorivé cvičenia podľa zvolenej témy.