KURZ ROZVOJA KREATIVITY
v procese sebapoznania

Kurz rozvoja kreativity sebapoznania, 
sebaporozumenia a autenticity je zameraný predovšetkým na podvedomé a osobné inklinácie a reakcie.

Kurzy pozostávajú zo série vizuálno-tvorivých cvičení, s cieleným smerovaním tematiky. Po rozbehových cvičeniach na uvoľnenie mysle a pootvorenia brány podvedomých výpovedí nasledujú tvorivé cvičenia podľa zvolenej témy. Po každom bloku tematických cvičení nastáva koordinovaná diskusia, ktorá je cieleným premostením do ďalšej tvorivej časti. Záverečnú časť tvorí odborné vyhodnotenie a odporúčania kreatívnych riešení a autentických výpovedí.

kreativita_online_vizual_05_ilustracie_I_5m