DESIGN

Is standing on a wider context 

– social & psychological,

– technological material,

– space time

   conditions, coherence and aspects,

 

which we call globally for example:
consciousness, requirement, environment, surroundings, 
circumstances, society…

NAVRHOVANIE DIZAJNU
vychádza zo širších súvislosti

– sociálno-psychologických
– technologicko-materiálnych
– časo-priestorovými
podmienkami, kontextami
a aspektami,

ktoré globálne nazývame napr.:
vedomím, požiadavkou,
 prostredím, okolím, 
 okolnosťami, spoločnosťou…

kreativita.online

DESIGN MAKING

Is standing on the ability to be creative


The process is simple:

Vision – perception – analysis

Understanding – defining key instances

Communication – expression – design proposal


NAVRHOVANIE DIZAJNU
vychádza tiež z miery
schopnosti tvoriť

Proces je jednoduchý

Videnie
– vnímanie – analyzovanie

Porozumenie
– definovanie klúčových inštancií

Komunikácia
– vyjadrenie sa – navrhnutie dizajnu

–>

VISION
PERCEPTION
(acquisition of perceptions)
– assignments for solution + analysis

UNDERSTANDING,
THINKING, SWITCHING, EVALUATION, UNDERSTANDING, IMAGINING, DESIGNING
– defining key instances +
designing a solution

COMMUNICATION,
PRESSION, CREATION, APPLICATION
– creation of design + control + evaluation

VIDENIE
VNÍMANIE /PERCIPOVANIE
(nadobúdanie vnemov)
– zadanie na riešenie +  analyzovanie

POROZUMENIE,
PREMÝŠLANIE,  PREPÁJANIE, HODNOTENIE, CHÁPANIE, PREDSTAVOVANIE SI, NAVRHOVANIE
– definovanie klúčových inštancií + navrhovanie riešenia

KOMUNIKÁCIA
VYJADRENIE SA, TVORENIE, APLIKOVANIE
– vytvorenie dizajnu + kontrola + hodnotenie

kreativita.online

SENSE
OF DESIGN

is create a better
world and
society

Zmyslom dizajnu 
je pomáhať vytvárať lepší 

svet a spoločnosť

kreativita.online

We are the society

Everything that happens in our lives,
and how we process it mentally,
is stored in our brain and subconscious.

Všetko, čo sa v našom živote udeje, a ako to duševne spracujeme, sa ukladá v našom mozgu a v podvedomí.

kreativita.online

The human brain
is not born ready,

it has an amazing ability to transform
under the influence of everyday
experience.

Ľudský mozog sa nerodí hotový, má úžasnú schopnosť pretvárať sa
vplyvom každodenných skúseností.
 

kreativita.online

experiences develop design

Functionality makes experiences.

 

Functionality is the adaptation of design features
to the needs of users.

Functionality is a range of functions – activities, which can be performed using (a specific type and design equipment, other additional elements and functions).

Zážitky, skúsenosti
a potreby určujú vývoj dizajnu

Funkcionalita vytvára skúsenosť

Funkcionalita
je prispôsobenie sa vlastností
dizajnov potrebám užívateľov.
 

Funkcionalita je rozsah funkcií – činností,
ktoré možno vykonávať pomocou
špecifického typu a vybavenia dizajnu,
ďalšími dodatočnými prvkami a funkciami.

kreativita.online

EXPERIENCES
AND CREATIVITY

determines
the direction
of the design

Skúsenosti
a tvorivosť

určujú smer
dizajnu

kreativita.online

CREATIVITY IS NATURALNESS
each of us

A good example are children, who are creative,
playful and curious.

The question is,
to what extent can we use our creativity?
And are we open or able to using creativity?

Kreativita je prirodzená každému z nás
Dobrým príkladom sú deti, ktoré sú tvorivé, hravé a zvedavé. Otázkou je, v akej miere dokážeme našu kreativitu využívať a či sme ju otvorení vôbec použiť.

kreativita.online

Creativity
in the process
of authentic
expression acts
functions as
a means of
communication
for our
subconscious
states.

Kreativita
v procese autentického
vyjadrenia sa
funguje
ako komunikačný
prostriedok
podvedomých
stavov.

kreativita.online

CREATIVE SKILLS

How to develop creativity?

Do you want to be able to express yourself creatively?
Do you know the original place of the divergent way of thinking?
I know, online space from a civic association somA – center of creative thinking.

kreativita.online

is a simple help

Ako rozvíjať svoju kreativitu?
Chcete sa vedieť tvorivo vyjadriť?
Poznáte originálne miesto
divergentného spôsobu myslenia?
Ja áno, online priestor od občianskeho združenia somA – centrum kreatívneho myslenia.

kreativita.online 

jednoduchá nápoveda 
ako rozvíjať svoje tvorivé schopnosti

kreativita.online

kreativita.
online

contains 
instructions
for creative exercises, 
which allow
easy entry into
subconscious

states,
which conceal
the reasons for the
proceedings, emotional
experiences and
the essence
of uniqueness.

kreativita.online
obsahuje návody
na kreatívne cvičenia, ktoré 
umožňujú čo najprirodzenejší
vstup do podvedomých stavov,
ktoré ukrývajú dôvody konaní,
emocionálnych prežívaní
a podstatu jedinečnosti.

kreativita.online

CREATIVITY

is the way to the subconsciousness

Already in 1968 won the Nobel Prize
psychobiologist Reger W. Sperry for research
functions of the hemispheres of the human brain.

He proved that
the human
brain uses two completely different ways of thinking,
one analytical, verbal and subsequent,
and the other visual, perceptive and parallel.

KREATIVITA 

CESTA DO PODVEDOMIA: 

Pravá hemisféra mozgu
Už v roku 1968 dokázali výskumy funkcií hemisfér ľudského mozgu psychobiológa Regera W. Sperryho, za ktoré dostal mimochodom Nobelovu cenu, že ľudský mozog používa dva celkom odlišné spôsoby premýšľania a to jeden analytický, verbálny a následný a druhý vizuálny, vnímavý a paralelný.

 

THE LEFT
hemisphere of the brain 
is analytical, 
verbal
and rational.

It thinks serially
and perceive thoughts
as numbers,
letters and
words.

THE RIGHT
hemisphere of the brain 
is visual, 
nonverbal
and intuitive.

It thinks in patterns, images,
whole things
and does not understand
the translation into
numbers, letters
or words.

ĽAVÁ hemisféra mozgu je verbálna a racionálna
– premýšľa sériovo a myšlienky vníma ako čísla,
písmená a slová. 

PRAVÁ hemisféra mozgu je nonverbálna a intuitívna
– premýšľa vo vzoroch, obrazoch, celých veciach
a nerozumie prevodom na čísla, písmená alebo slová.

kreativita.online

Creative tasks
give the brain commands,
in which the brain must turn off his left verbal and rational hemisphere

Kreatívne úlohy zadávajú mozgu príkazy, pri ktorých musí mozog vypnúť
svoju ľavú verbálnu a racionálnu hemisféru


and allow
the use of the right hemisphere

in the plane of intuitive expression.

a umožnia využitie pravej hemisféry
v rovine intuitívnej výpovede.

kreativita.online

THINK DIFFERENTLY

it is the ability to be creative

 

The beauty of creativity is in the originality, 
finding ever new answers
to the questions you are looking for.


Creativity is
expression
of our uniqueness.

Kreativita je schopnosť
myslieť odlišne

Krása kreativity spočíva v originalite – odhaľovaní stále nových odpovedí na hľadané otázky.

KREATIVITA 
je prejav
našej jedinečnosti

kreativita.online

CREATIVE THINKING

does not solve
convergent tasks, 
they have only one
correct answer.
 

Creative thinking
with a divergent approach
always brings new, alternative answers.

Kreatívne myslenie
nerieši konvergentné úlohy, ktoré majú
jedinú správnu odpoveď.
Kreatívne myslenie divergentným prístupom
prináša stále nové,
alternatívne odpovede.

kreativita.online

Creative thinking
can anticipate
and allow us to see things, 
we had no idea before.

Kreatívne myslenie
dokáže predvídať
a umožní nám vidieť veci,
ktoré sme predtým netušili.

kreativita.online

CREATIVITY BRINGS FREEDOM
TO THE SOUL,

which is not bound
by thought schemes.

Kreativita
prináša slobodu duši,
ktorá nie je zväzovaná
myšlienkovými schémami.

1.
A free
soul
forms
a better
society.

2.
Better
society
demands
smart
design.

3.
Smart
design
brings
great
solutions.

Slobodná duša tvorí  lepšiu spoločnosť

Lepšia spoločnosť si žiada lepší dizajn

Lepší dizajn = prináša veľké riešenia

kreativita.online

THE CREATIVE MIND

makes life more playful

S kreatívnou mysľou,
je život hravejší.

kreativita.online

Thank you for your attention!

MGR.ART. EVA KUBÁŇOVÁ, ARTD.

KREATIVITA.ONLINE

somA – center
of creative thinking

civic association
voluntary association of people
who are aware of the value of authentic expression
in creative, mental-intuitive statement.

somA – centrum
kreatívneho myslenia

občianske združenie
dobrovoľné združenie ľudí, 
ktorí si uvedomujú hodnotu autentického prejavu 
v tvorivej, duševno-intuitívnej výpovedi.