kreativita_online_videnie_preco_obcas_nevidime-

Prečo občas veci nevidíme?

Čím častejšie sa na niečo pozeráme, tým menej to vidíme.
Prečo?

Objekt sa pri pozeraní uloží do vizuálnej pamäti a pri “videní” sa už len načítava. Preto to, čo často vstupuje do života, sa stáva neviditeľným. Už sa na to nepozeráme ako to vyzerá, pretože to vieme. Myseľ skrz oko vie, že to tam je a vie aj to, ako to má vyzerať.
Už to nepotrebujeme opäť prezrieť zrakom, pretože to už poznáme. Tak sa nám napríklad môže stať, že si nevšimneme nový účes na človeku, s ktorým často trávime čas.

O tom, čo uzrieme, rozhoduje myseľ

To, na čo sa pozeráme, je koordinované mysľou. Myseľ rozhoduje o tom, na čo sa bude oko pozerať. Videná scéna, je tak riadená mysľou, ktorá zodpovedá za to, čo sa z periférneho videnia presunie na žltú škvrnu. Vďaka pozornosti sa objekty, či vizuálne impulzy z periférnej oblasti presúvajú do centra pozornosti oka – teda na žltú škvrnu.

Oko funguje ako super inteligentný skener

Oko načítava – pozoruje videnú scénu alebo objekt opakovanými pohybmi očí. Aby v hlave vzikla jedna scéna z videného obrazu, musí myseľ spojiť časový sled pohľadov a použiť to, čo jej je už známe a má to uložené v pamäti. Zaujímavé je, že oko počas pozorovania vykoná viac pohybov –videní, než je možné si zapamätať. Tento pohyb umožňuje oku myseľ. Myseľ, ktorá si dokážeme zaznamenať päť až sedem nesúvisiacich dát bez toho, aby sa museli uložiť do pamäti.

Vizuálna pamäť? Náš externý disk

Vďaka vizuálnej pamäti sa oko dokáže rýchlo orientovať v prostredí. Pomalšia orientácia nastáva, keď je napr. skúsenosť s vizuálnymi podnetmi pre oko nová, pretože bude musieť vykonať viac pohybov, aby dokázalo obsiahnuť celú scénu.

Nedajme sa oklamať tým, na čo sa pozeráme

Po niekoľkodňovom sústavnom nosení okuliarov, ktoré všetko stavajú na hlavu, začneme vnímať svet, napriek týmto okuliarom “vzpriamene”. Keby sme si však dali tieto okuliare dole, všetko by bolo opäť videné obrátene − samozrejme, len po dobu niekoľkých minút. Pokusy s obrátenými okuliarmi naznačujú, že pokiaľ ide o videné, podstatnú úlohu tu hrá skúsenosť. 

Pri vnímaní priestoru ide o faktory, ktoré sú čiastočne vrodené a čiastočne pochádzajú zo skúseností. Tak môže byť videnie priestoru považované čiastočne za vrodené a následná lokalizácia v priestore, za získanú skúsenosť. 

Osviežme si vizuálnu skúsenosť

Pokúšať sa vidieť veci, osoby či priestor ako po prvý raz, je krásna skúsenosť, pretože ich umožní vidieť akoby nanovo. Len tak sa na niečo, niekoho, či niekam skúmavo zahľadieť, nemusí byť vôbec nuda a nadobudnutý poznatok, môže byť až prekvapujúco inšpiratívny.

kreativita_online_videnie_IV

Vidieť sa človek musí naučiť, alebo o tom, ako nazeráme na svet

Je nemožné, aby bolo videnie identické a absolútne. Už v 19. storočí John Constable, zakladateľ anglickej realistickej krajinomaľby povedal, že “umeniu vidieť prírodu sa musí človek učiť takmer rovnako, ako sa musí učiť čítať egyptské hieroglyfy.”  Vidieť sa človek musí naučiť

Videnie je psychickou funkciou,
ktorá človeku umožňuje reagovať na svetelné podnety.

Ako oko vidí?
Svetlo je fyzikálna veličina elektromagnetického žiarenia. V mechanizme videnia svetlo vchádza do oka zorníc a láme sa na očnej šošovke, odkiaľ sa obraz premieta na zadnú časť oka – sietnicu. Na sietnici sa tak vytvárajú zmenšené a obrátené obrazy videných predmetov. Lomivosť svetelných paprskov sa môže meniť, pretože očná šošovka je schopná meniť svoje zakrivenie, čím sa zväčšuje alebo zmenšuje ohnisková vzdialenosť a oko sa tak pohybuje pohľadom do diaľky a blízka. 

Oko je tritisíc krát citlivejšie ako fotografická emulzia
Oko reaguje na vlnové dĺžky v citlivosti od 400 do 750 milimikronov vlnovej dĺžky, čo je tritisíckrát viac ako je citlivosť fotografickej emulzie. Zorné pole si oko vymedzuje pomocou xovaného bodu, ktorý je obsiahnutý upreným pohľadom. Oči sa neustále pohybujú, menia xačné body a hranicu zorného poľa. 

Vidieť veci sa učíme v reálnych súvislostiach 

Pokiaľ svoju pozornosť zameriavame na nepodstatné veci, môžeme veci pochopiť nesprávne, keďže to dôležité nám uniklo. No a nie je nič ťažšie, než vidieť realitu takú, aká v skutočnosti je. 

“Umenie nás učí vidieť svet. 
Pri umeleckom videní zvyčajne vyberáme artefakt z obvyklých súvislostí a asociácií. Kameň sme tak schopný vidieť ako “skutočne kamenný”, keď ho vyberieme zo zvyčajných životných súvislostí, keď ho “ozvláštnime”. K tomuto slúži umenie.”  Jiří Kulka | Psychologie umění

 Nadstavou videnia je videnie vedecké

Počas vedeckého videnia prebieha pozorovanie na základe vopred jasne postavených otázok, ktoré špecifikujú, čo pozorovať a za akým účelom. Vedecké zdokonalené videnie je psychologicky pripravené, plánované a systematické. 

 Najvyššou formou videnia, je videnie intuitívne 

Intuitívne videnie je nazeranie na svet cez akoby naše tretie oko. Intuitívne rozhodovanie sa o tom, na čo sa práve budem pozerať pramení niekde v podvedomí. Oko okamžite a spontánne reaguje na podnety bez vedomej reflexie a vedomia príčiny tejto akcie. Výhody intuitívneho nazerania na svet sa prejavujú predovšetkým pri adaptácii na nové podmienky, v procese učenia, efektívnom výkone či osobnom raste.  

“…. Ľudský intelekt nedospeje k dokonalému videniu objektu pri prvom a priamom pohľade. Priamy pohľad je povrchný a intelektuálne poznanie je preto odkázané na úvahový (diskurzívny) duchovný postup. Intuitívne poznanie je v bežnom rozume veľmi zriedkavé, a preto je vlastne cieľom skutočného postupu. Ľudská inteligencia postupuje od zmyslového pocitu, vnemu, dojmu, predstavy a obrazu ďalej. Tieto časti spája do celku, nevhodné vylučuje, aby si tak z vlastnej schopnosti osvojila svoje poznanie. …” Slovami pána Břetislava Kafaku z knihy Kultúra rozumu a vôle (človek budúcnosti)

kreativita_online_cvicenie_evokacne-dekodovanie-vztahu-

HRA: Evokačné dekódovanie vzťahu

Uvoľnite sa a zahrajte sa tvorivú hru pre dvojicu. Pohodľne sa usaďte a chvíľu len tak rozmýšlajte nad vlastnosťami vášho partnera, s ktorým sa idete zahrať. 

Každý z vás si vezme do ruky pero a papier. Následne sa pokústi v tichosti a čo najrýchlejšie zaznamenať prvé voľné asociácie. Slová, ktoré vám prídu na um pri myšlienkach na osobu (osoby), s ktorou toto kreatívne cvičenie hráte. Nerozmýšlajte nad slovami, len si čo najrýchlejšie zapisujte tie, ktoré vám napadnú (napr. slnko, pohoda, melón, ….). 

Ak nemáte možnosť si slová zapisovať, tak si ich len vymenujte. Napríklad po desať slov. Kým ich prvý vymenúva, druhý pozorne počúva. Následne si úlohu vymeníte. (Slová si môžete v takomto prípade nahrať na diktafón v telefóne.)

Keď budete mať vytvorených aspoň po desať slov, či slovných spojení, pokúste sa vytvoriť voľnú diskusia k slovám, ktoré vám najviac utkveli v pamäti. Dôležité si je uvedomiť, že je to len tvorivé a hravé cvičenie. 

Vyhodnotenie:
Je zaujímavé, čo všetko dokáže odkryť hra s podvedomími asociáciami. Najdôležitejšie a v podstate aj najzásadnejšie na celom cvičení je, aby sme ho brali ako zábavu. Pokiaľ sa jedná o našu vlastnú osobu, bývame k vyjadreniam zvyčajne kritickejší. Preto kreatívne cvičenie vnímajte ako hru a počas nej by mala byť predsa zábava. 

To, ako budeme vyhodnocovať slovné spojenia s našou osobou, závisí od uhla nášho pohľadu. Preto je lepšie a aj racionálnejšie pozrieť sa na ne z pozitíveho hľadiska. Vo významoch asociácií hľadajte predovšetkým pozitívne aspekty a nezameriavajte sa len na negatívne konotácie, ktoré sa prirodzene môžu dostaviť.

Výhodou tohto kreatívneho cvičenie je, že nám umožňuje nahliadnuť do intenzívnych aspektov našich vzťahov, ktoré si v rámci bežnej komunikácie nedokážeme povedať. Voľné asociácie nám v takomto prípade vytvárajú heslá k témam, ktoré môžeme v následných diskusiách analyzovať. A nezabudnite, pozitívne hľadisko býva zvyčajne konštruktívnejšie a tvorivejšie, než zacyklená negatívna kritika.

kreativita_online_zbavte_sa_strachu

CVIČENIE: Nočná mora? Zbavte sa jej!

Náročnosť: 
Jednoduché cvičenie pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
Pohodlne sa usaďte, voľne položte ruku s perom na papier. Pokúste sa nakresliť nočnú moru, príšeru alebo scénu zo sna, ktorá vás najviac máta či desí. 
Predstavte si ako vyzerá. Približne ju načrtnite a potom sa pokúste zamerať na jej detaily. 
Netrápte sa tým, či viete alebo neviete kresliť. Dôležité je, aby ste si počas kreslenia rozpomenuli čo najviac z toho sna a čo najpresnejšie to aj zobrazili.

Keď budte mať pocit, že ste hotový a vaša nočná mora sa už nachádza na papieri, zničte ju! Začmárajte ju alebo ju kľudne roztrhajte na márne kúsky.

Vyhodnotenie:
Cítite tú úľavu? Aká bola len bezbranná, keď ste ju čmárali hlava-nehlava. Čím viac a čím podrobnejšie sa vám podarilo nočnú moru kresbou zaznamenať, tým plošnejšie ste dokázali podvedomie presvedčiť o vašej sile a odhodlaní zvíťaziť nad ňou ako neriešiteľným problémom.

kreativita_online_cvicenie_vzajomnej_kontroly_

CVIČENIE: Aká je vaša vzájomná kontrola?

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre dve a viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)

Postup:
Sadnite si oproti sebe alebo vedľa seba, ako vám bude lepšie. Pokúste sa kresliť naraz na jeden papier a to v úplnej tichosti. Obaja uchopíte len jedno pero, s ktorým budete kresliť na jeden spoločný papier. Kreslíte súčasne. Začať môžete napríklad strede papiera. Uvoľnite sa a pokúste sa zosynchonizovať so spolukresliacou osobou tak, aby ste dokázali skutočne aj ťahať linky a niečo “pekné” nakresliť.

TIP pre tímy:
Vyskúšajte koľko ľudí dokáže naraz kresliť jednou ceruzkou.

Vyhodnotenie:
Podarilo sa vám niečo nakresliť? 

Dokázali spoločne držať pero a ťahať linky? Bol s tým problém alebo ste sa po prvých možno i nezdarných pokusoch nakoniec rozbehli a dokázali ste bez slova spoločne tvoriť?  

Kreslenie naraz jednou ceruzkou vám umožňuje nahliadnúť do podvedomej roviny vašej vzájomnej kontroly.

kreativita_online_ja_II

CVIČENIE: Ak sa neviete rozhodnúť, tak si to nakreslite

Náročnosť: 
Jednoduché cvičenie pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)

Postup:
Nakreslite sám seba do stredu papiera,
napr. ako jednoduchú postavičku.

Na jednu stranu od postavičky sa pokúste nakresliť symboly, ktoré vám napádajú keď myslíte na jednu voľbu. Na druhú stranu, polovicu papiera sa pokúste nakresliť symboly, ktoré vám napádaju keď myslíte na druhú voľbu.
Nemusíte primoc uvažovať nad tým čo kreslíte, nechajte mšlienkám voľný priebeh a kreslite okamžite všetko čo vám napadne na um.

Vyhodnotenie:
Keď budete mať pocit, že ste dokreslili porovnajte si pravú a ľavú stranu papiera. Kde je symbolov viac a ktoré sa vám viac pozávajú?

Náročnejšie rozhodnutie?


Ak by ste mali predsa len pocit, že aj tak sa neviete rozhodnúť a na oboch stranách ste mali takmer rovnaké množstvo symbolov či hesiel, určite si cvičenie zopakujte.

Druhý raz si už doprajte kúsok viac času. Pozorne si prezrite obrázok a symboly či heslá, ktoré vás zaujali sa pokúste rozvinúť, no primoc sa stále nedržujte uvažovaním.

Keď dokreslíte, položte si obrázky vedľa seba a skúste sa zapozerať do vzniknutých súvislostí. Následne si v kľude nakreslite na obe strany po jednom (maximálne troch symboloch), ktoré boli v oboch predchádzajúcich kresleniach najpodstatnejšie či najvýraznejšie.

Vyhodnotenie:
Keď dokreslíte, položte si pred seba tri obrázky.
Tak čo poviete?
Ktorá strana papiera, voľba sa vám viac páči?

kreativita_online_avatar

CVIČENIE: Poznáte svojho avatara? Vizuálne sebaštúdium v metaforách

Náročnosť: 
Jednoduché cvičenie pre jednu a viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– prípadne pastelky, fixky, farbičky…

Vizuálne sebaštúdium v metaforách vychádza z vnímania vlastných emócií a reakcií, ideálne je preto dopriať si na cvičenie nerušené, pokojné prostredie a čas. Skôr ako začnete kresliť pokúste sa uvoľniť dychovými cvičeniami a príjemnou hudbou.

Postup:
Pohodlne sa usaďte, voľne položte ruku s perom na papier.

Pokúste sa nakresliť sami seba ako predmet. 
Zamyslite sa nad svojími pocitmi a nakreslite jednu z prvých asociácií, ktorá vám napadla. Ak budete mať chuť, k predmetu dokreslite aj prostredie, v ktorom sa nachádza.

Pokúste sa nakresliť sami seba ako rastlinu
Zamyslite sa nad svojími pocitmi a nakreslite jednu z prvých asociácií, ktorá vám napadla. Ak budete mať chuť, k rastline dokreslite aj prostredie, v ktorom sa nachádza.

Pokúste sa nakresliť sami seba ako zviera 
Zamyslite sa nad svojími pocitmi a nakreslite jednu z prvých asociácií, ktorá vám napadla. Ak budete mať chuť, k zvieraťu dokreslite aj prostredie, v ktorom sa nachádza.

Vyhodnotenie:
Skúste si na chvíľu predstaviť, že ste daný predmet. Uvažujte, ako by ste sa cítili a čo by ste prežívali?
Čo a prečo bol váš predmet?
Ak by existoval život po smrti, čím by ste sa ako časť zrodenia prírody, chceli znova narodiť?

kreativita_online_paralelny_vztah

CVIČENIE: Paralelný vzťah s ceruzkou v ruke

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre dve osoby

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– dva perá (alebo ceruzky)

Postup:
Pokúste sa kresliť naraz na jeden papier. Vopred sa dohodnite kto z dvojice bude kresliť ako prvý. Sadnite si oproti sebe alebo vedľa seba, ako vám bude lepšie. Obaja položte ruku s perom na jeden spoločný papier. Kreslíte súčasne, jeden z vás začne kresliť a druhý kreslí presne to isté. Potom si úlohy vymeníte a prvý bude kresliť presne to isté čo ten druhý. Začať môžete napríklad v strede papiera. Nad tým čo kreslíte nemusíte primoc uvažovať. Uvoľnite uzdu svojej fantázie a pokúste sa kresliť spontánne, na základe voľných asociácií.

Vyhodnotenie:
Zaujímavé čo všetko o vás môže prezradiť spoločné kreslenie, obvzlášť, ak vaša linka vychádza z paralelného tvorenia. Dokázali ste jednoducho kopírovať linky a tvary vášho spolutvorcu, alebo vám prišli jeho vizuálne postupy nepochopiteľné?

kreativita_online_dychanie_a_snivanie_III

DÝCHANIE: Utíšte sa vlastným dychom a môžete snívať, alebo ako byť tu a teraz

1.

Pohodlne sa usaďte

Započúvajte sa do príjemnej hudby, ticha alebo zvukov,
ktoré sa nachádzajú v priestore. Vnímajte priestor, zvuky, vône, ľudí a sami seba, svoje telo a pocity.

2.

Uvoľnite sa a dýchajte

Uvoľnite sa hlbokým, pomalým a plynulým dýchaním
Z hlboka sa nadýchnite a vydýchnite všetok vzduch. Následne začnite vedome dýchať do brucha. Hlbokými a pomalými nádychmi sa pokúste vzduchom naplniť akoby celý obsah vášho žalúdka až na jeho viditeľné zväčšenie. Následne na chvíľu nedýchajte a potom pomaly vydychujte vzduch a akoby celý žalúdok vtiahnite do tela. Pravidelne sa pomaly nadýchnite a opäť vydýchnite. Výdych by mal trvať dlhšie než samotný nádych.

“Dýchanie je váš najlepší priateľ. Vráťte sa k nemu pri každom svojom probléme a nájdete v ňom útechu a radu.”
citát majstra východnej kultúry

3.

Uvedomte si svoju myseľ


Zavrite oči a chvíľu si uvedomujte svoju rozbehanú myseľ. V tichosti si len uvedomujte, ako vaša myseľ blúdi všetkým, čo sa udialo, čo sa udeje a nekoordinovane skáče z myšlienky do myšlienky. 

Následne si uvedomte ticho, ktoré vám umožňuje sledovať, ako vaša myseľ blúdi vo vašej hlave.

4.

Vnímajte vlastné pocity

Na chvíľu opustite život vo svojej hlave, prestaňte sa venovať myšlienkam a predstavám, ktoré sa vám preháňajú mysľou. Uvoľnite sa a začnite pozorovať sami seba. Skúmajte svoje telesné vnemy, svoje dýchanie, chuť v ústach, svrbenie kože, šklbanie svalu či okolité zvuky. 

5.

Buďte “tu a teraz“ v prítomnom okamihu

Buďte tu a teraz „Pokúste sa dotknúť prítomnosti a zostaňte v nej čo najdlhšie“. Pokúste sa byť práve v tomto momente presne tam, kde ste. Prežívajte práve prebiehajúci okamih. Hneď ako si uvedomíte, že ste opäť zavretý vo svojej hlave – vo svojich myšlienkach, pokúste sa rýchlo vrátiť späť do prítomného okamihu. Opäť sa pokúste vnímať práve prebiehajúci okamih. 

Pozor, vaša myseľ bude opätovne opúšťať prítomnosť a vracať sa späť do svojej hlavy – do predstáv, no len čo si to uvedomíte, okamžite sa vráťte späť do prítomnosti. Myseľ je ako skákajúca opica, ktorú musíme vedieť skrotiť. Pre človeka žijúceho v západnej kultúre býva zvyčajne toto cvičenie na začiatku veľmi náročné. No postupným cvičením koncentrácie na prítomnosť sa dostavia pozitívne výsledky.

Vnímanie práve prebiehajúceho okamihu sa začne stávať prirodzenou súčasťou vášho života. Človek vďaka koncentrácii, sústredeniu sa na prítomnosť dokáže byť nerušene a plnohodnotne “tu a teraz”.

6.

Utíšte sa a môžete snívať

Utíšte svoju rozbehanú myseľ, odoprite jej všetky myšlienky a slová, umožnite svojmu srdcu nech môže prehovoriť. Indickí hinduistickí majstri majú krásne, no hlavne múdre porekadlo: “Jeden ker vytláča druhý” Nežiaducich myšlienok v hlave sa môžeme zbaviť inou, ešte silnejšou myšlienkou. Silnejšou myšlienkou môže byť vaša tvorivá myšlienka, vízia, predstava, slovo, veta či bytosť, na ktorú myseľ sústredí.

kreativita_online_skica_darcek_V

TIP: Chcete darovať kúsok seba? Prekvapte svojou autentickou osem sekundovou kresbičkou

Skvelý spôsob, ako sa poďakovať osobe, ktorá vám je vzácna – kúskom seba. A stačí vám na to iba 8 sekúnd.

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– prípadne pastelky, akvarelky

Postup:
Predstavte si príjemné pocity, ktoré pociťujete voči osobe, ktorej chcete obrázok venovať. Prípadne si privrite oči a pokúste sa to za 8 sekúnd svižne nakresliť, prípadne namaľovať. Nezabúdajte, ani veľké diela neboli nikdy uťahané. 

Ak sa vám nedarí kresliť z pamäti, poobzerajte sa okolo seba. Nájdite niečo vo vašom priestore a pokúste sa to za 8 sekúnd svižnými ťahmi nakresliť.

Ak by vás fantázia i inšpirácia načisto opustili, skúste oči úplne zavrieť a skutočne rýchlou kresbou vyjadrite svoje emócie. Ak by sa vám výsledok nepozdával, skúste si takýchto skíc spraviť viac.

Keď bude dielko hotové, nezabudnite sa podpísať, prípadne dopísať aj dátum.

Jediné, čo vám už teraz chýba, je pekná pasparta.
Zhotovíte si ju z papiera, ktorý sa vám bude hodiť, alebo použite obyčajný biely papier, na ktorý ste kreslili. Do vnútra pasparty vyrežte otvor o kúsok väčší ako ilustrácia a položte ju navrch vášho umeleckého diela.

A ak by ste chceli, aby bolo vaše umelecké dielo skutočne dokonalé,
stačí ho už vložiť len do rámika za sklo.